Ter­ve­tu­loa har­ras­tus­si­vuil­le! Kawaza­ki GPZ 900R on  monien mie­les­tä se ensim­mäi­nen ns.superpyörä joi­ta muut mer­kit läh­ti­vät kopioi­maan 80- luvun puo­li­vä­lin paikkeilla.Yhdysvalloissa vuon­na 1986 ensi- iltan­sa saa­nut elo­ku­va Top Gun jota täh­dit­ti mm pää­osas­sa Tom Crui­se ja Kel­ly McGil­lis, Val Kil­mer, Ant­ho­ny Edwards ja Tom Sker­ritt, oli Tony Scot­tin ohjaa­ma Don Simp­so­nin ja Jer­ry Bruck­hei­me­rin tuot­ta­ma, Para­mount Pic­tu­re­sin mega menes­tys elo­ku­va. Elo­ku­va innos­ti nuo­ria mie­hiä ympä­ri maa­il­man ja sitä jopa käy­tet­tiin yhdys­val­lois­sa lai­vas­ton vär­väys­toi­mis­tois­sa. Lisäk­si se myös innos­ti suu­ri­lu­kui­sen jou­kon vih­kiy­ty­mään moot­to­ri­pyö­räi­lyn maa­il­maan. Näin kävi myös hyvin­kin pit­käl­ti Top Gun bike Suo­mi­ver­sio raken­ta­ja Samille. 

Kawa GPZ 900 R semen­toi­tui yhdek­si moot­to­ri­pyö­rä­maa­il­man iko­neis­ta. GPZ 900 R on yhä edel­leen 80–90 luvun moto­ris­teil­le se kova jut­tu. Oli­han se mm.sarjavalmisteisista moot­to­ri­pyö­ris­tä se aikan­sa nopein!! Tätä Kawaza­ki on uskol­li­ses­ti koit­ta­nut tois­taa sii­tä läh­tien ja useim­mi­ten onnis­tuen raken­ta­maan nopeim­man ja tehoik­kaim­man sar­ja­val­mis­tei­sen moot­to­ri­pyö­rän. GPZ 900 R edus­taa myös pal­jon mui­ta arvo­ja kuin vain raa­kaa voi­maa ja nopeut­ta. Elo­ku­vas­sa joka kes­tää kat­so­mis­ta vie­lä­kin, ele­tään kyl­män sodan kyl­min­tä vaihetta,jossa län­si edus­taa ns.hyviksiä ja puna­täh­ti­set koneet nii­tä toisia…nuoret,hyväkuntoiset yllätys,yllätys ame­rik­ka­lai­set hävit­tä­jä­len­tä­jät ovat sitä län­nen puo­lus­tuk­sen terä­vin­tä etu­lin­jan herosta,joka pait­si vah­vois­sa F 14 Tomcat hävit­tö­jis­sään, kii­tä­vät myös pit­kin Cali­for­nian kuu­mia katu­ja pala­van rakkauden,kunniallisten tove­ruus­suh­tei­den ja ihan vaan pel­käs­tään moot­to­ri­pyö­räl­lä aja­mi­sen rie­mus­ta. Onhan alla se yksi ainoa oikea san­ka­rei­den moot­to­ri­pyö­rä Kawaza­ki GPZ 900 R.

No arvat­kaas vaan min­kä­lai­nen niit­ti moi­sen elo­ku­van noin 14 ker­taa pöt­köön kat­so­val­le ala-aste ikäi­sel­le rak­kau­den tus­kas­sa riutuvalle,nuorelle mie­hen alul­le moot­to­ri­pyö­rä ja kaik­ki sii­hen liit­ty­vä rupe­si olemaan.. ?

Oli päi­vän selvää,että: jos­kus, van­noi nuo­ri mies ” Minul­la on tuo sama pyö­rä kuin Mave­ric­kil­lä.” Ja nyt kym­me­niä eri­lai­sia moot­to­ri­pyö­riä myö­hem­min oli vih­doin sen pro­jek­tin aika. Ker­ran aiem­min minul­la oli jo 900 R,mutta onne­ton menin ja myin sen pois,kun en jak­sa­nut käy­dä tähän pro­jek­tiin. Ei ollut sen aika vie­lä ..yhtäk­kiä 2018 vuon­na tih­kui uuti­sia Top Gunin jat­ko- osas­ta, tuli trai­le­ri elo­ku­vas­ta Mave­rick. Mitä tekee Mave­rick trai­le­rin alus­sa?  Tem­pai­see len­to­ko­ne han­gaa­ril­ta näyt­tä­väs­sä tilas­sa pres­sun pois moot­to­ri­pyö­rän pääl­tä ja mikäs se siellä…Tom Mitc­he­lin kut­su­merk­ki Mave­ric­kin 900R. Voi hemmetti!!!😁😁Tuskan rii­pai­su. Seu­raa­vis­sa kuvis­sa Tomp­pa vie­lä­pä ajaa kuten ennen van­haan suo­raa tie­tä kyseis­tä pyö­rää. Joo,joo.…arvaan jo vaik­ka en ole elo­ku­vaa näh­nyt­kään ja toi­von samal­la ole­va­ni väärässä…Tompalla on myös samai­ses­sa trai­le­ris­sa uusi Kawa,johon jos lait­tai­si sii­vet nousi­si len­toon sekin…tuo van­ha kawa­han tie­tys­ti savu­aa jos­sain tien­pos­kes­sa tai jotain muu­ta iljet­tä­vyyt­tä. Mut­ta olkoon..senhän me näem­me koh­ta. Suo­mes­sa 26.5.2022. Gan­ne­sis­sa Tomp­pa kävi jo prins­sien kans­sa lef­fan näyt­tä­mäs­sä. Ensi-ilta­kaan ei ole siir­ty­nyt täs­sä koro­na hom­mas­sa kuin 2vuotta. Muta minul­le tuli niin kii­re trai­le­rin jälkeen,että seu­raa­va­na päi­vä­nä oli kau­pat teh­ty 900 R: stä. Huh!! Het­ken hel­po­tus ja uusi tuska…nythän täl­lä hom­mal­la alkaa olla kii­re. Kesäl­lä 2020 muka­mas ensi-ilta. Kevääl­lä 2020 kat­teet oli kyl­lä maalatut,mutta kii­ret­tä­pä ei sit­ten ollut­kaan. Vaan saa­tiin uusi kii­re. Pro­jek­ti saa­tiin pit­käl­ti teh­tyä pie­niä nyan­se­ja lukuu­not­ta­mat­ta. Ja nyt sit­ten tätä kirjoittaessa,pari päi­vää ennen ensi- iltaa aivan äly­tön hop­pu. Sii­tä syys­tä lai­te­taan tän­ne domain sivul­le­kin lisää asi­aa ja vähän muu­ta­kin asi­aa har­ras­ta­mi­ses­ta täs­sä kesän mittaan!

Pide­tään liput kor­keal­la, men­nään kat­so­maan lef­fa ja ripaus suo­ma­lais­ta pat­rioot­tia ei täs­sä maa­il­man­ti­lan­tees­sa ole var­mas­ti pahak­si kel­le­kään. Ime­tään täs­tä­kin hiu­kan lisää posi­tii­vi­suut­ta ja pala­taan asi­aan het ku keretään!!

Sami Nie­mi­muuk­ko